Nie ma czasu...

kochani zapraszamy do nas!!

kochani zapraszamy do nas!!

kochani zapraszamy do nas!!

Gdy umiera człowiek, a w szczególności tak młodo to do­padają mnie myśli,szu­kam sen­su życia jakże ok­rutne­go i nies­pra­wied­li­wego, i wiem że jes­tem na przeg­ra­nej po­zyc­ji...
Można za­dawać so­bie py­tania, jak Oso­ba tak wyjątko­wa, tak kochająca życie mogła tak po pros­tu odejść, zos­ta­wić kochające­go mężczyznę i kochające dzieci ? Oczy­wiście nie chciała te­go zro­bić.
Zas­ta­nawiam się te­raz, czy chciałbym poz­nać liczbę lat, miesięcy które mi po­zos­tały, i myślę że jak większość wo­lałbym żyć z tą niewiedzą. Ale nies­te­ty są ta­cy ,,wyb­rańcy,, znają tę liczbę naj­częściej po­dawaną w miesiącach.
Można również zas­ta­nawiać się nad is­tnieniem Stwórcy, bo prze­cież jak ktoś może da­wać i później od­bierać życie ? Można po­wie­dzieć że nie ma Bo­ga bo prze­cież jak można poz­wa­lać na ta­kie rzeczy jak śmierć, woj­na czy cho­roba ? Ale to nie świad­czy o Je­go bra­ku wręcz prze­ciw­nie, to dowód je­go is­tnienie, po­nieważ ludzie sa­mi nie by­liby zdol­ni do tak wiel­kiego zła...
Człowiek może odejść ale wspom­nienia po nim zos­taną na zaw­sze, ale Ona zos­ta­wiła nam nie tyl­ko sa­me wspom­nienia ale również fil­my na których zaw­sze jest uśmie­chnięta i pełna życia i właśnie tak po­win­niśmy ją za­pamiętać. R.I.P 

CZŁOWIEK